Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 16 maja 2018r.

Bez kategorii
28.05.2018
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 16 maja 2018r.

Informuję, że w dniu 16 maja 2018r. o godz. 900 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 4. Zaprezentowanie stanu wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2016-2023.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta.
 6. Interpelacje i wolne wnioski.
 7. Uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku.
 8. Uchylenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
 9. Uchwalenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 – Etap I: rok 2018”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 marca 2018 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Częstochowskiego w sprawie podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
 16. Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady – Wanda Krawczyk

Drukuj