Konsultacje społeczne – gospodarka odpadami komunalnymi

Bez kategorii
28.05.2018
Konsultacje społeczne – gospodarka odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Na podstawie Uchwały Nr IX/51/2011 Rady Gminy Kruszyna z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Wójt Gminy Kruszyna ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie:

  • w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kruszyna
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
    • Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od

02 maja 2018 roku do 11 maja 2018 roku do godziny 1500

Projekt uchwały został zamieszczony na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszyna.pl (zakładka konsultacje społeczne 2018),
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna www.kruszyna.pl

Wszelkie uwagi dotyczące w/w uchwał można zgłaszać w:

  • Urzędzie Gminy Kruszyna pok. 6A,
  • bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Kruszyna pok. nr 1,
  • drogą elektroniczną na adres: ug@kruszyna.pl

Wszelkie uwagi i wnioski można składać na załączonym do ogłoszenia formularzu.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewelina Małolepsza.
Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacjach będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna.

Drukuj

Załączniki: